Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagandebeskattning och ekonomisk bolagsrätt, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA21
Mål
Kursens syfte är att studenten ska förvärva god kännedom om de centrala inkomstskattereglerna för aktiebolag och deras ägare samt om kapitalskyddsreglerna i aktiebolagsrätten. Studenten skall också tillägna sig ett gott praktiskt kunnande vad gäller dessa reglers tillämpning.
Kursinnehåll
Kursen behandlar ur ett i första hand rättsligt, men i viss mån även ekonomiskt perspektiv, följande frågor: Skillnader mellan lön, utdelning av aktieavyttring med beaktande av de särskilda reglerna för ägarledda företag; aktieägartillskott; koncernbeskattning; periodisering av aktiebolagets och den enskilde företagarens inkomster; kapitalskyddsreglernas innebörd och tillämpning. Samspelet mellan kapitalskyddsregler, externredovisning och inkomstbeskattning analyseras kontinuerligt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lärarledda diskussioner.
Examination
Examination sker genom skriftlig och enskild tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagandebeskattning och ekonomisk bolagsrätt
Business Taxation and Economic Corporate Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 2001-04-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.