Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Juridisk grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA17
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förväva

kännedom om svensk rätts uppbyggnad, rättsreglernas tillkomst och tillämpning och rättskällorna

grundläggande kunskaper i central förmögenhetsrätt och associationsrätt

grundläggande kunskaper i central förmögenhetsrätt samt i arbetsrätt
Kursinnehåll
Kursen inleds med en översikt över den svenska rättens systematik, rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Vidare studeras de centrala delarna av förmögenhetsrätten, såsom avtal i allmänhet, köp av varor och tjänster, såväl mellan näringidkare som mellan konsument och näringsidkare samt fordringsförhållande. Därefter studeras hyra av såväl fast som lös egendom, arrende (med tonvikt lagd på andra arrendetyper än jordbruksarrende), immaterialrätt och skadeståndsrätt, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt regler om olika företasformer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom en skriftlig och enskild tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Juridisk grundkurs
Basic Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionenIEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     ARE   JU