Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
EG/EU-rätt, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA16
Mål
Kursens syfte är att studenten skall förvärva goda kunskaper om den europeiska gemenskapens rättsliga reglering.
Kursinnehåll
Först studeras den historiska bakgrunden till EG, dess institutioner: Kommissionen, Ministerrädet, Europaparlamentet och Domstolen. Därefter studeras hur de olika rättskällorna skapas och hur regelsystemet tillämpas. Principerna om direkt tillämplighet och direkt effekt studeras i samband med de regler som rör de fyra produktionsfaktorernas fria rörlighet: varor, kapital, tjänster och arbete. Särskild vikt läggs vid studierna av konkurrensrätten och artiklarna 85 och 86 i Romfördraget. Kursen avslutas med en närmare genomgång av det regelsystem som brukar benämnas den "sociala dimensionen", nämligen reglerna om social försäkring, principen om lika behandling av män och kvinnor, arbetstagarens rättsliga ställning m m.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.
Examination
Examination sker genom en skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 10 p (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
EG/EU-rätt
Law and the European Economic Communiity
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1996-12-17.