Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kredit- och exekutionsrätt, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA15
Mål
Kursens syfte är att ge i förhållande till Handelsrättslig översiktskurs, 10 poäng, avsevärt fördjupade kunskaper inom områden som är av särskild betydelse för den som inom företag arbetar med betalningar, finansiering, kreditgivning, revision och ekonomisk styrning. Därvid beaktas att kursen skall ses som ett stöd och komplement till de samhällsbetenskapliga ämnesområdena, speciellt företagsekonomi.

Vidare syftar kursen till att ge god förmåga att identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de aktuella rättsområdena.
Kursinnehåll
I denna kurs behandlas dels civilrätt, dels ekonomisk straffrätt. Kursmomentet civilrätt avser fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt sakrätt.

Fordringsrätten behandlar begreppen fordran oc hskuld, fordringars uppkomst och innehåll samt betalning, kvittning pch preskription. Avsnittet kredit- och exekutionsrätt behandlar kreditavtalet, säkerhet för kredit samt indrivning av fordringar via såväl specialexektion (utmätning, införsel etc) som generalexekution (konkurs, ackord). Härtill ansluter sig sakrättens regler om när en förvärvare av äganderätt eller annan rättighet vinner skydd gentemot konkurrerande förvärvare eller överlåtarens/upplåtarens borgenärer. Inom ekonomisk straffrätt behandlas såväl de generella ekonomiska brotten som bedrägeri och förskingring som de mera företagsanknutna brotten såsom brott mot borgenärer och trolöshetsbrotten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom en skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 10 p (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kredit- och exekutionsrätt
Creditor´s Rights and Insolvency Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1996-04-29 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.