Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetsrätt, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA13
Mål
Kursens syftar till att de studerande skall uppnå grunläggande kunskaper om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal och därvid kunna uppfatta denna reglering från flera perspektiv, kunna tillämpa sina kunskaper i realistiska situationer samt få en uppfattning om den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan olika aktörer i arbetslivet.
Kursinnehåll
Kursen behandlar rättssystemets uppbyggand samt arbetsrättens utveckling med tonvikt på tillämpningen inom omrädet personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom en skriftllig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetsrätt, grundkurs
Labour Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     ARE   JU