Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetsrätt, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA13
Mål
Kursens syfte till att de studerande skall uppnå grundläggande kunskaper om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal och därvid kunna uppfatta denna reglering från flera perspektiv, kunna tillämpa sina kunskaper i realistiska situationer samt få en uppfattning om den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan olika aktörer i arbetslivet.
Kursinnehåll
Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad samt arbetsrättens utveckling med tonvikt på tillämpningen inom området personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.
I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom en skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Skriftliga prov anordnas dels omedelbart efter kursens slut, dels ca 4 veckor därefter samt dessutom i början av nästkommande termin. Inlämningsuppgifter kan endast fullgöras under kurstid.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetsrätt
Labour Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HHAA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1995-04-26