Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk familjerätt, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA12
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva goda kunskaper i ekonomisk familjerätt.
Kursinnehåll
Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad samt ekononomisk familjerätt. Ekonomisk familjerätt innefattar de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, färäldrarätten och arvsrätten, d v s rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. Vidare behandlas arvs- och gåvobeskattningen liksom de till den ekonomiska familjerätten hörande lagvalsreglerna inom den internationella privaträtten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom en skrftlig och enskild tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk familjerätt, grundkurs
Family Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     ARE   JU