Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Associationsrätt, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA08
Mål
Kursens syfte är att ge i förhållande till Handelsrättslig översiktskurs, 10 poäng, avsevärt fördjupade kunskaper i Associationsrätt samt goda kunskaper i EG:s bolagsrätt. Därvid beaktas att kursen skall ses som ett stöd för och komplement till de samhällsvetenskapliga ämnesområdena, speciellt företagsekonomi.
Kursinnehåll
I denna kurs studeras företaget som organisation ur ett rättsligt perspektiv. Härvid behandlas företagets formella struktur, d v s beslutsformer, makt- och ansvarsfördelning, kapitalanskaffning, dispositionen över företagets resultat och förmögenhet och insynsrätten för olika intressentgrupper. Särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet för företagets eget kapital.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom en skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången Handelsrättslig översiktskurs 10 p (motsv), och genomgången utbildning i externredovisning om lägst 5 p.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Associationsrätt
Corporate Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1994-09-05.