Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Associationsrätt, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA08
Mål
Kursens syfte är att ge i förhållande till Handelsrättslig översiktskurs, 10 poäng, avsevärt fördjupade kunskaper i Associationsrätt samt goda kunskaper i EG:s bolagsrätt. Därvid beaktas att kursen skall ses som ett stöd för och komplement till de samhällsvetenskapliga ämnesområdena, speciellt företagsekonomi.
Kursinnehåll
I denna kurs studeras företaget som organisation ur ett rättsligt perspektiv. Härvid behandlas företagets formella struktur, d v s beslutsformer, makt- och ansvarfördelning, kapitalanskaffning, dispositionen över företagets resultat och förmögenhet och insynsrätten för olika intressentgrupper. Särskild uppmärksamhet ägnas åg skyddet för företagets eget kapital.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.
I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examinationen sker genom en skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången Handelsrättslig översiktskurs 10 p (motsv), samt genomgången utbildning i externredovisning om lägst 5 p.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Associationsrätt
Corporate Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HHAA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1994-09-05