Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handelsrätt, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA05
Mål
Kurserns syfte är att ge i förhållande till handelsrättslig översiktskurs såväl fördjupade som breddade kunskaper om det rättsliga normsystemet. Fördjupningen avser avtalet som instrument för reglering av förhållandet mellan individer, grupper, organisationer och företag av olika typ. Breddningen sker främst inom sådana avsnitt av förmögenhetsrätten som är av särskild betydelse för företagaren.

Kursen är främst avsedd som ett stöd för och komplement till de samhällsvetenskapliga ämnesområdena särskilt företagsekonomi.
Kursinnehåll
Kursen inleds med grundliga studier angående avtal. Här behandlas dels allmän avtalsrätt, d v s frågor om hur avtal kommer till stånd vid direkt kontakt mellan parterna eller genom förmedling av olika slags mellanmän samt frågor om avtals ogiltighet. Vidare diskuteras parternas rättigheter och skyldigheter (avtalets innehåll) enligt olika avtalstyper såsom köp, entreprenad, avtal om tjänster, leasing, fastigheter och sysslomansavtal m m (speciell avtalsrätt). Slutligen tas några viktiga standardavtal upp till behandling.

Därefter studeras reglerna angående rätt till ersättning vid skada på person och egendom (skadestånds- och försäkringsrätt). Nästa avsnitt tar upp frågor kring företagarens internationella kontakter (internationell handelsrätt) varefter kursern avslutas med den rättsliga reglering som syftar till att göra det möjligt för upphovsmannen att dra ekonomisk nytta av idéer och konstnärligt kunnande eller för företag att skapa konkurrensfördelar genom individualisering av företaget och dess produkter (immaterialrätt).
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgfiter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 10 p (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handelsrätt
Commercial and Trade Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1994-03-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.