Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handelsrättslig översiktskurs, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA04
Mål
Kursens syfte är att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper om sämhällets rättsliga reglering av relationerna mellan individer, grupper, organisationer och företag av olika slag. Härvid ställs företaget och företagaren i centreum för intresset.
Kursinnehåll
Först studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas centrala delar av förmögenhetsrätten med tonvikten lagd på regler som rör företagens interna förhållanden och företags och företagares relationer till omvärlden. De rättsregler som studeras rör avtal i allmänhet, köp av varor och tjänster såväl mellan näringsidkare som mellan konsument och näringsidkare, fordringsförhållanden och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt familjemedlemmars ekonomiska mellanhavanden. Vidare behandlas fastighetsrätt, europeisk marknads- och integrationsrätt och slutligen tas regler om olika företagsformer upp till utförlig diskussion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till övningarna kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker via skriftligt prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handelsrättslig översiktskurs
Basic Commercial Law
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HHAA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1994-02-18