Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
GIS-Miljö, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGX08
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) i att

-med hjälp av GIS sammanställa, kombinera och analysera miljödata
- bygga upp en GIS databas
- kvalitetskontrollera och validera data
- rumsligt och temporalt modellera miljödata
- kritiskt granska, reflektera och diskutera egna och andras resultat
- skriftligt och muntligt presentera miljödata
Kursinnehåll
Kursen innehåller analys av miljödata med hjälp av GIS. I kursen kommer såväl rumslig som temporal modellering att ingå jämte datainsamling, kvalitets kontroll, databashantering och hur man presenterar sina resultat.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar.
Artikelseminarier: Till vart och ett av dessa tillfällen ska studenten ha läst den angivna artikeln. En till två studenter gör en kort genomgång av artikeln, varefter gruppen gemensamt diskuterar den med avseende på upplägg, data, analys och resultat.

Datorövningar:
Kursens mer praktiska moment baserar sig på ett antal databaser (och kartblad) som gemensamt behandlar en del av Motala ströms/Svartåns avrinningsområde. Under kursen ska studenten använda detta datamaterial för att lära sig de analysverktyg som presenteras. Det program som främst kommer att användas är Arc View (inklusive Spatial Analyst) och IDRISI.
Examination
Examinationen består av två delar - inlämningsuppgifter och hemtentamen. Inlämningsuppgifterna behandlas under kursens gång, där de är tänkta att reflektera de olika delarna i kursen. Hemtentamen består av en individuell uppgift, där det är tänkt att man ska använda de verktyg man lärt sig under kursens gång och skriva en kortare rapport över svaren. Hemtentamen kommer sedan att redovisas muntligt vid ett särskilt tillfälle.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet 40 poäng i något av ämnena: biologi, geografi, statistik, miljövetenskap eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
GIS-Miljö
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGX08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       GGA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-11-11 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.