Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Regional Utveckling, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGX07
Mål
Genom kursen skall den studerande:
- bredda och fördjupa kunskaper och färdigheter i regional utveckling
- förvärva grundläggande kunskaper om regionalvetenskapliga teorier och tillämpningar
- beskriva en regions sammansättning och särdrag
- problematisera inom- och mellanregionala samband mellan regionala aktörer
- analysera hur olika tillväxtskapande faktorer påverkar den regionala ekonomin, investeringar, människors livsbetingelser och det demokratiska inflytandet.
Kursinnehåll
Regioner och regiontyper. Regioners naturgivna förutsättningar och kulturella särdrag. Regionalvetenskapliga teorier och metoder. EU:s regionala politik och stödverksamhet. Tillväxtskapande faktorer och deras samband med den regionala ekonomin. Regional demokratis och påverkan.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, handledning och exkursioner.
Examination
Deltagande i övningar och obligatoriska moment. Fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination på dessa avsnitt. I övrigt sker tentamen skriftligt i slutet av varje delkurs eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Regional Utveckling
Regional Development
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HGGX07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GGA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2002-10-15 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.