Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Regional utveckling, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGX06
Mål
Genom kursen skall den studerande:

bredda och fördjupa kunskaper och färdigheter i regional utveckling

förvärva grundläggande kunskaper om regionalvetenskapliga teorier och tillämpningar

beskriva en regions sammansättning och särdrag

problematiser inom- och mellanregionala samband mellan regionala aktörer

analysera hur olika tillväxtskapande faktorer påverkar den regionala ekonomin, investeringar, människors livsbetingelser och det demokratiska inflytandet.
Kursinnehåll
Regional utveckling 5 p

Regioner och regiontyper. Regioners naturgivna förutsättningar och kulturella särdrag. Regionalvetenskapliga teorier och metoder. EU:s regionala politik och stödverksamhet. Tillväxtskapande faktorer och deras samband med den regionala ekonomin. Regional demokrati och påverkan.

Självständigt arbete 5 p

Avsnittet ger träning i självständigt vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar kopplade till innehållet i ovanstående kurser. Resultatet redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, handledning och exkursioner.
Examination
Deltagande i övningar och obligatoriska moment. Fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination på dessa avsnitt. I övrigt sker tentamen skriftligt i slutet av varje delkurs eller på annat sätt enlig examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Regional utveckling
Regional Development
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGX06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       GGA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2002-10-15