Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Urbana studier: Staden som fysiskt och kulturellt rum, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGX04
Mål
Kursen syftar till att belysa städernas utveckling ur fyra infallsvinklar: staden som fysisk struktur, staden som system, staden som livsmiljö och den hållbara staden. Särskilt uppmärksammas kopplingarna mellan de infrastrukturella, ekonomiska, politiska, kulturella, sociala, demografiska, identitetsmässiga och miljömässiga förhållandena. Analyserna utgår ifrån såväl lokala förhållanden som olika slags regionala och globala nätverk. I kursen ingår historiska belysningar av städernas framväxt, vidare en genomgån av de många olika slags problem och utmaningar som är förbundna med städernas livsvillkor samt olika stadsutopier.
Kursinnehåll
Stadens fysiska struktur 5 p

I denna delkurs ges en bakgrund till städernas fysiska struktur genom följande teman: städers lokalisering, framväxt och funktion, stadsbyggande, stadsplaner och byggnadsstilar under olika epoker, städers infrastruktursystem, deras uppbyggnad, funktion och betydelse, samspelet mellan stad och land, uppkomsten av storstäder och storstadsområden, storstäders inre differentiering, den moderna stadens zonering och sektorisering samt stadsvisioner.

Urbana system 5 p

I denna delkurs lyfter vi oss över den enskilda staden och studerar hur olika typer av länkar och flöden förbinder städer och deras verksamheter i urbana system, stadslandskap och centralortshierarkier. Vi studerar urbaniseringsprocesser, stadssystem i i-länder och u-länder samt städer och regional utveckling. Kursen behandlar även fenomen som över- och underurbanisering, megastäder och globala städer.

Staden som livsmiljö 5 p

I denna delkurs behandlas livet i städerna ur sina sociala och kulturella aspekter. Stadslivet betraktas utifrån köns-, klass- och generationsperspektiv. Betydelsen av konsumtion i alla dess former lyfts fram. Vidare diskuteras hur staden har använts som vetenskapligt fält samt hur graden gestaltats i konst, litteratur, fotografi, musik och inom populärkultur. Avslutningsvis behandlas hur utopier kring stadsliv satt sina avtryck i faktiska städer.

Den hållbara staden 5 p

Utgångspunkten för denna delkurs är FN:s arbete med hållbar utvecklingsfrågorna, där betoningen ligger på samspelet mellan lokala och globala processer. Frågorna om hur och i vilken mån ekologisk hänsyn kan förenas med ekonomisk och social utveckling analyseras här med utgångspunkt i städernas speciella problematik. Därvi behandlas stadsplanering, infrastruktur, olika slags kretslopp, handel, sociala relationer, fördelnings- och rättviseaspekter samt olika visioner av det hållbara samhället.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs som föreläsningar, lektioner gruppövningar, handledning, seminarier och exkursioner.
Examination
Deltagande i övningar och fullgörande av uppgifter i samband med undervisning utgör examination på dessa avsnitt. I övrigt sker examen genom inlämning av pappersuppgift eller skriftlig tentamen i slutet av avsnittet.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Urbana studier: Staden som fysiskt och kulturellt rum
Urban studies: the city as physical and cultural space
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGX04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GGA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2003-03-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.