Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
EU:s vattendirektiv , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGX02
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva:
- fördjupande kunskaper om regionens geografiska, ekonomiska, sociala och administrativa uppbyggnad.
- insikter i regioners dynamik och samhällets olika former för att stödja och påverka den regionala utvecklingen.
- särskilda kunskaper om vattenomlopp, vattenförvaltning och de övergripande samhällsmålen om långsiktig uthållig vattenanvändning.
Kursinnehåll
Regioner och regiontyper, teorier för analys av regioners sammansättning och dynamik. Infrastrukturens betydelse för regional tillväxt. EU:s vattendirektiv, övergripande samhällsmål och medel för långsiktig uthållig vattenanvändning. Olika former för regional administration. Flodområdet som administrativt område för den kommande vattenmyndigheten. Olika typer av vattenproblem och hur de åtgärdas. Flodområdesvisa planer och program för långsiktig uthållig, vattenhushållning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner.
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare minst två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
EU:s vattendirektiv
EU Directive on Water Management
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HGGX02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GGA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2003-03-26 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.