Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGD01
Mål
Genom kursen ska den studerande bredda sina kunskaper och fördjupa förmågan att identifiera, strukturera och analysera geografiska frågeställningar inom olika tillämpningsområden.
Kursinnehåll
Geografisk teori och metod 5 p

Delkursen är inriktat mot fördjupning av geografiska teori- och metodkunskaper inom olika ämnesrelevanta vetenskapsfält.

Valfri fördjupning 5 p

Alternativ A ger den studerande möjlighet till individuellt studium av natur eller kulturgeografiskt relevant vetenskaplig litteratur. Litteraturen fastställs i samråd med examinator. Därvid kan litteraturen väljas så att delkursen ger en grund för den följande uppsatskursen.

Alternativ B kan den studerande, efter examinators medgivande, läsa lämplig 5-poängskurs med natur- eller kulturgeografisk relevans på motsvarande nivå.

Uppsats 10 p

Delkursen avser fortsatt träning i självsändigt vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar. Resultatet redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, handledning och exkursioner.

Samtliga seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges om särskilda skäl föreligger.
Examination
Examinationen utgörs av deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen. I övrigt sker tentamen muntligt eller skriftligt i slutet av varje delkurs enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Geografi 1 och 2 samt Geografi 3 med minst 15 p godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi 4
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       GGA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2001-12-10 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.