Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGC01
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva

bredare och fördjupade kunskaper och färdigheter i geografisk teori och metod

fördjupade kunskaper om ämnets idéutveckling, arbetsområden och arbetsmetoder

förmågan att kritiskt kunna granska och behandla fakta, presenterade i en uppsats

förmågan att kunna arbeta med digitaliserad rumslig information
Kursinnehåll
Teori och metod 5 poäng

Allmän och geografisk disciplinerad vetenskapsteori. Geografisk vetenskapshistoria. Metoder och modeller för analys av rumsliga data. Rumsliga strukturers stabilitet och dynamik. Regioner som vetenskapliga studieobjekt. Regionala och globala utvecklingsprocesser. Interregionala samband och beroende.

Vatten och regional utveckling 5 poäng

Hydrologiska kretsloppet, mark- och grundvattenbildning, vattenbehov i globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Kust och hav. Vattenförekomst och välståndsutveckling. Vattenburna substanstransporter, miljö- och hälsopåverkan. Vatten som maktfaktor. Styrning och kontroll av vattenanvändningen, samordnad vattenadministration (EU-direktiv).
Avrinningsområdesvisa analyser av mark-vattensamband. Tillämpning avGIS-baserade modeller för beskrivning och analys av flödesvariationer och diffus närsaltpåverkan.

Uppsats 10 poäng

Avsnittet avser träning i självständigt vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar. Resultat redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, handledning och exkursioner.

Samtliga seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges om särskilda skäl föreligger.
Examination
Examinationen utgörs av deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen. I övrigt sker tentamen muntligt eller skriftligt i slutet av varje delkurs enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Geografi 1 samt minst 15 p godkända, inkl självständigt arbete, 5 p, på Geografi 2.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi 3
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       GGA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-01-10