Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGB01
Mål
Genom kursen skall den studerande:

bredda och fördjupa kunskaper och färdigheter i geografisk metod

förvärva kunskaper om ämnets teori, idéutveckling och tillämpningar

problematisera sambanden mellan naturgivna livsbetingelser och mänsklig påverkan på livsrummet i skilda tid-rum-skalor

träna förmågan till kritiskt tänkande och självständigt arbete

förvärva kunskaper om de samhälleliga processer som formar och omformar det ekonomiska rummet.
Kursinnehåll
Det föränderliga landskapet,5 poäng

Landskapsbegreppet, teorier och metoder för landskapsanalys. Samhällsprocessers och människors påverkan på landskapet. Studier landskapets förändring i skilda tid-rum-skalor.

Det ekonomiska landskapet, 5 poäng

Delkursen behandlar den internationella arbetsledningen samt varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning liksom den internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Samspel och konflikt mellan det lokala, regionala, nationella och globala rummet uppmärksammas. Försök att styra den ekonomiska utvecklingen ur ett rumsligt perspektiv behandlas liksom olika teorier om och modeller för lokalisering och regional utveckling. Särskild vikt ägnas åt olika kategorier ekonomiska aktörer - enskilda företag, nätverk, transnationella koncerner, stater och statsförbund - samt deras förmåga att påverka de ekonomiska aktviteternas geografi.

Rumslig analys, 5 poäng

Kartografiska och korologiska metoder för analys och presentation av rumsliga data. Introduktion till och tillämpning av Gegografiska Informations System (GIS).

Uppsats, 5 poäng

Avsnittet ger träning i självständigt vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar kopplade till innehållet i ovanstående kurser. Resultatet redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, handledning och exkursioner.
Examination
Deltagande i övningar och obligatoriska moment samt fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination på dessa avsnitt. I övrigt sker tentamen skriftligt i slutet av varje delkurs eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 15 poäng godkända på Geografi 1 (eller motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi 2
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GGA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-11-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.