Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGB01
Mål
Genom kursen skall den studerande:

bredda och fördjupa kunskaper och färdigheter i geografisk metod

förvärva kunskaper om ämnets teori, idéutveckling och tillämpningar

problematisera sambanden mellan naturgivna livsbetingelser och mänsklig påverkan på livsrummet i skilda tid-rum-skalor

träna förmågan till kritiskt tänkande och självständigt arbete
Kursinnehåll
Det föränderliga landskapet 5 poäng

Orsaker till naturgivna variationer i tid och rum av mark, landformer, vattenresurser och klimat. Mänsklig anpassning till sådana processer samt mänsklig påverkan på jordytan. Kopplingen mellan markanvändning och vattenresurser. Orsaker till klimatförändringar och dessas konsekvenser för landskap och miljö. Fältmätningar, rumslig statistik, kartografi.

Befolkning, resurser, samhällsförändring 5 poäng

Grundläggande demografi, befokningsstatistik och -prognoser. Problematiseringar kring resursbegreppet, ändliga och förnybara resurser, begreppet "bärkraft". Effekter av resursknapphet och -överflöd. Utvecklingsbegreppet, teorier om befolkningsförändringar, resursutnyttjande, utveckling och miljöpåverkan. Befolknings- och resurs-/utvecklingsproblem i global, nationell, regional och lokal skala. Metodövningar.

Rumsliga analys 5 poäng

Kartografiska och korologiska metoder för analys och presentation av rumsliga data. Introduktion till och tillämpning av Gegografiska Informations System (GIS).

Uppsats 5 poäng

Avsnittet ger träning i självständigt vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar kopplade till innehållet i ovanstående kurser. Resultatet redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, handledning och exkursioner.
Examination
Deltagande i övningar och obligatoriska moment samt fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination på dessa avsnitt. I övrigt sker tentamen skriftligt i slutet av varje delkurs eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 15 poäng godkända på Geografi 1 (eller motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi 2
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GGA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-10-29