Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
De geografiska upptäckterna, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGA06
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig en grundläggande introduktion till och översikt av de geografiska upptäckterna utifrån ett vetenskapshistoriskt och praktiskt tillämpande perspektiv. Inledningsvis studeras jordens plats i universum, de äldsta kartorna, kartografins utveckling och dess betydelse, de geografiska upptäcksresorna samt geografi som skolämne och allmän kunskapskälla. Därefter ges en översikt av de moderna geografiska upptäckterna och den moderna, aktuella geografiska forskningens inriktning och resultat.
Kursinnehåll
De tidiga geografiska upptäckterna-kartografins framväxt, 5 p

De tidiga geografiska beskrivningarna och deras uppfattningar om jordens form och placering i universum.
Kartografins uppkomst och utveckling.
Gamla kartor, deras utförande, innehåll och användning.
De tidiga upptäcksresandena.
Den geografiska vetenskapens utveckling fram till upplysningstiden.
Tidiga tillämpningar av de geografiska upptäckterna.

Den moderna geografins upptäckter, 5 p

Den moderna kunskapssynens framväxt, von Humboldt-skolan.
Vetenskapliga upptäckter inom natur- och kulturgeografi.
De geografiska sällskapen och den geografiska kunskapsmassans tillväxt.
Den geografiska vetenskapens specialisering.
Tekniska framsteg en föruttsättning för nya geografiska upptäckter som fotogrammetri, flygfoto, fjärranalys, geografiska informationssystem, rymdens utforskning.
Aktuell geografisk forksning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier och exkursioner.
Examination
Deltagande i övningar/exkursioner och fullgörande av uppgifter i samband med undervisningen utgör examination i dessa avsnitt. I övrigt sker skriftlig tentamen i slutet av av avsnittet eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
De geografiska upptäckterna
The Geographical Discoveries
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HGGA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       GGA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-02-27.