Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisering och samhällsutveckling, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGA05
Mål
Kursen syftar till att ge en överblick över, och en kritisk granskning av, några vanligt förekommande innebörder av begreppet globalisering. Kursen syftar också till att tydliggöra de storskaliga förändringsprocesser som verkar bland annat på global nivå, samt att utreda hur dessa sammanhänger med utvecklingen regionalt och lokalt.
Kursinnehåll
Globala förhållanden - översikt och bakgrund 4p

I denna delkurs presenteras övergripande historiska och geografiska beskrivningar tillståndet i världen och dess "globalisering". Framväxten av världssystem, rumslig spridning och fördelning av befolkning, resurser, produktion, m.m. betonas som en bakgrund till den litteratur som fördjupar sig i förväntade konsekvenser av dessa förhållanden.

Globaliseringens problematik och tolkningsmångfald 8 p

Denna delkurs utgör en problematisering av de förhållande som presenteras i delkurs 1. En inblick ges i den mångfald av tolkningar som utvecklats kring globaliseringens sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och ekologiska innebörder. I kursen behandlas både kritiker och tillskyndare av de utvecklingstendenser och konsekvenser som sätts i samband med globaliseringsprocesser.

Att göra världen begriplig 5p

I denna delkurs görs en kritisk läsning av ett antal olika försök att genom teorier och modeller gestalta globaliseringsprocesserna. De olika teorierna jämförs i syfte at utreda vilka förtjänster och brister de har. Härvid är utgångspunkterna exempelvis teoriernas förklaringsvärde och deras tillgänglighet.

Individuell fördjupning 3p

Denna delkurs innebär en fördjupning i ett individuellt valt ämne med anknytning till globaliseringsfrågor. Ämnet väljs i samråd med någon av kursens lärare. Studenten skriver en uppsats som presenteras vid ett avslutande seminarium. Vid detta seminarium försvarar kursdeltagarna sina respektive uppsatser och opponerar på övriga deltagares uppsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs som föreläsningar, handledning och seminarier.
Examination
Deltagande i seminarier och fullgörande av uppgifter i samband med undervisning utgör examination på dessa avsnitt och är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges av examinator om särskilda skäl föreligger. I övrigt sker examen genom inlämning av paperuppgift eller skriftlig tentamen i slutet av avsnittet.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisering och samhällsutveckling
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       GGA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2003-03-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.