Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globala resurs- och materialflöden, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGA04
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskap om och tillägna sig färdigheter i att analysera de miljö- och resursmässiga grunderna för globala relationer.
Kursinnehåll
Miljöfrågornas utveckling har i hög grad bidragit till uppmärksamheten kring de globala relationerna under senare år. Fokus för kursern ligger dels på hur de internationella och globala naturresurs-, handels-, material- och varuflödena utvecklats särskilt under efterkrigstiden, och dels på de politiska och ideologiska förhållningssätt till dessa frågor som vuxit fram under denna tid. Dessutom analyseras olika teorier kring dessa förändringar. Genom övningar ges även metodfärdigheter i materialflödesanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar samt workshops i materialflödesanalys.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och fullgörande av enskilda skriftliga arbeten.

Studerande som godkänts i prov frå ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet 20 p i något av ämnena geografi, historia, statsvetenskap, miljövetenskap, sociologi, biologi, (eller motsvararande).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globala resurs- och materialflöden
Global Fllows of Resources and Material
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 88/02-41   Kurskod: HGGA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GGA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2002-12-19 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.