Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisering och samhällsutveckling , 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGA02
Mål
Kursen syftar till att ge en överblick över, och en kritisk granskning av, några vanligt förekommmande innebörder av begreppet globalisering.
Kursinnehåll
Olika teoretiska och vetenskapliga perspektiv på globaliseringens orsaker och konsekvenser granskas, särskilt i fråga om demografi och regional utveckling. Dessutom analyseras sambanden mellen å ena sidan ett antal globala flöden, såsom varor och kapital och å andra sidan möjligheter till lokal utveckling och integritet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisering och samhällsutveckling
Globaization and Development
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HGGA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       GGA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2001-04-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.