Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HGGA01
Mål
Genom kursen skall den studerande förvärva kunskaper om:

livsmiljöns grundelement mark, vatten och luft och om människans sätt att utnyttja, anpassa och planera sin bebyggelse och försörjning efter de varierande betingelser livsmiljöerna erbjuder

centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar.

befolkning, naturresurser och ekonomisk utveckling i olika delar av världen.

Kursen skall också ge den studerande grundläggande förmåga att:

använda kartor, flygbilder och annan geografisk information för rumslig analys

analysera relationerna mellan människa och miljö i ett holistiskt perspektiv, såväl i tid som rum.

Kursen skall dessutom för den studerande på lärarprogram:

ge insikter i geografiämnets didaktik
Kursinnehåll
Naturlandskapet 5 poäng

Landskapets former som resultat av geologiska processer och påverkan av klimat, vatten och vegetation. Mineral, bergarter och jordarter. Ekologiska samband och kretslopp. Miljöhot och miljövård. Kartor och flygbilder för lanskapsinformation.

Kulturlandskapet 5 poäng

Landskapets former som resultat av människans verksamhet. Markanvändning och bebyggelse i rurala och urbana landskap. Svenska landskapstyper, deras framväxt och karakteristiska. Tätorternas framväxt, lokalisering, funktion och rumsliga organisation. Historiska kartor som stöd för landskapstolkning. Fysisk planering och miljövård i Sverige.

Naturresurserna 5 poäng

Naturresursbegreppet. Naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: föremkomster, förädling, försörjning och miljöpåverkan. Resprodukter och avfall som problem och resurs. Intressekonflikter mellan nyttjande och bevarande av energiresurser och råvaror. Befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning. Infrastruktur och rumsliga effekter av ekonomisk aktivitet. EU som ekonomisk faktor. Lokaliseringsmodeller.

Regionala studier

Regionbegreppet. Olika slag av regioner, avgränsade med hänsyn till natur, klimat, ekonomisk utveckling, språk, kultur, historia, funktionell samhörighet, m.m. Regioner som öppna och slutna system. På internationell nivå behandlas världens länder och folk och frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder. På nationell, regional och lokal nivå riktas intresset mot regional utveckling, regional identitet och makten över marken.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs som föreläsningar, lektioner, gruppövningar, handledning, laborationer, seminarier och exkursioner.

Deltagande i övningar, seminarier, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges av examinator om särskilda skäl föreligger.
Examination
Deltaganade i övningar och fullgörande av uppgifter i samband med undervisning utgör examination på dessa avsnitt. I övrigt sker skriftlig tentamen i slutet av avsnittet eller på annat sätt enligt examinators beslut.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi 1
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGGA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GGA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1998-12-01