Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HGENC1
Mål
Kursen syftar till att de studerande ytterligare skall fördjupa sina kunskaper avseende genusvetenskapliga teorier, begrepp och metoder. De studerande skall uppnå en fördjupad förmåga att med genusteoretiskt perspektiv kritiskt bearbeta, självständigt beskriva, analysera och diskutera vetenskapligt stoff inom ett utvalt ämnesområde.
Kursinnehåll
Strukturer – aktörer. Genusforskningens teorier, begrepp och metoder, 5 poäng
I kursen behandlas vad genusforskning är, det vill säga könets kulturella och sociala betydelse såväl för kvinnor som för män. Studenterna får ta del av olika inriktningar inom genusforskningen. Under momentet diskuteras genusperspektivet och dess innebörd inom några vetenskapliga fält. Där ingår bl a samhällsvetenskap, historia och litteraturvetenskap. Dessutom behandlas allmänna vetenskapliga och för genusforskningen specifika begrepp. Deltagarna får även lära sig hur konventionella metoder kan användas i kombination med genusteoretiska perspektiv för att därigenom få en bredare kunskap om och förståelse av samhälle och samhällsförändringar.

Individuell läskurs, 5 poäng
Individuell läskurs med litteratur från det ämnesområde inom vilket den enskilda studenten skall skriva sin uppsats.

Uppsats, 10 poäng
Studenten skall skriva ett självständigt arbete. Därvid skall något av de genusteoretiska områden som behandlats under teoriavsnittet användas som tolkningsram.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket kräver obligatorisk närvaro. Försvar av egen uppsats samt opposition på en annan uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 20 poäng godkänd Genusvetenskap 1 och genomgången Genusvetenskap 2 med minst 15 p godkända inkl självständigt arbete eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap 3
Genders Studies 3
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HGENC1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       GEU   SA  
Fastställd av styrelsen vid GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet 2004-11-11 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.