Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genusvetenskap 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HGENA1
Mål
Den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om kvinnors och mäns livssituation utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Den studerande skall även öva förmågan att kritiskt hantera data, begrepp och metoder inom det genusteoretiska kunskaps- och forskningsområdet.

Kursinnehåll
Introduktion, 2 poäng
Studierna inleds med ett idéhistoriskt avsnitt om hur kvinnligheten i jämförelse med manligheten har uppfattats från antiken till nutid. I introduktionen ingår också en kort ämneshistorik.

Arbete, ekonomi och politik 1, 8 poäng
Delkursen behandlar genusarbetsdelningen från hushållsekonomin på 1800-talet fram till dagens delade arbetsmarknad, både vad gäller lönearbetet och det obetalda arbetet. Kvinnornas stegvisa tillträde till offentligheten, från filantropin och kvinnorörelserna till dagens välfärdsstat, analyseras ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv. Familjens utveckling och förändring ur ett klass- och genusperspektiv är andra historiska problemområden i momentet. Teorier om hur nutida organisationer fungerar och hur detta påverkar kvinnors villkor i arbetslivet studeras. Kursens tonvikt läggs på den svenska utvecklingen, där även kategorierna klass och etnicitet har stor betydelse.

Vetenskapsteoretisk introduktion, 2 poäng
Delkursen omfattar olika tolkningsmodeller och begrepp såsom de tillämpas i det genusteoretiska arbetet: konstruktivism, strukturalism, poststrukturalism och hermeneutik.

Identitet och text 1, 8 poäng
Delkursen behandlar flickors och pojkars socialisering och identitetsutveckling med utgångspunkt från klassisk psykoanalytisk teori och modern genuspsykologi. Tyngdpunkten ligger på den tidiga identitetsbildningen under barn- och ungdomsåren. Begreppen biologiskt och socialt kön samt genusidentitet analyseras. Psykologiska och sociologiska perspektiv på språket som arena för dominans- och anpassningsstrategier presenteras. Texter som tematiserar flickors och unga kvinnors identitetsutveckling och socialisering studeras. Positioneringen av kvinnors texter inom litteraturen över tid och rum analyseras och en anknytning till nyare feministisk litteraturvetenskaplig forskning görs. Tonvikten läggs vid nordiska kvinnliga författare
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och eventuella studiebesök.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket medför obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genusvetenskap 1
Genders Studies 1
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HGENA1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GEU   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-12-13.