Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRD07
Mål
Kursen syftar till att ytterligare vidga och fördjupa de kunskaper som den studerande tidigare inhämtat. Vidare skall den studerande förvärva insikter i litteraturvetenskaplig teori och metod och fransk språk- och kulturvetenskap samt träna förmågan att utföra en begränsad forskningsuppgift.
Kursinnehåll
Språk och kultur i Europa, 5 poäng

Kursen ger en jämförande och historisk översikt över de moderna språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs, 5 poäng

Ämnesfördjupning med inriktning på språk, litteratur- och kulturvetenskapliga problem, baserad på textstudier.

Uppsats, 10 poäng

Den studerande utför en mindre forskningsuppgift inom fransk kultur- och språkvetenskap samt litteraturvetenskap, som presenteras i ett skriftligt examensarbete om ca 25-30 sidor. I samband härmed uppövas förmågan i allmän forskningsmetodik. Teorier och metoder med anknytning till specialarbetets forskningsområde.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning.
Examination
Närvaro vid undervisning som bedrivs i examinatorier och som ger poäng är i princip obligatoriska.

Kunskaper och färdigheter prövas (a) i samband med undervisningen, (b) som avslutning på kursavsnitt och (c) i muntlig sluttentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att Franska nivå 1 och 2 är godkända; vidare att uppsats 10 poäng inom Franska nivå 3 är avslutad eller att uppsatshandledaren intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid, samt att övriga kurser (10 poäng) i Franska nivå 3 är godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 4
French 4
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFRD07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       FRA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2000-11-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.