Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRC01
Mål
Genom kursen skall den studerande
- befästa, vidga och fördjupa de kunskaper som tidigare inhämtats i ämnet franska
- uppöva förmågan att författa ett självständigt skriftligt arbete inom fransk språk- eller litteraturvetenskap.

Efter genomgången kurs skall den studerande äga avancerad färdighet i franska i tal och skrift samt ha skaffat sig en inblick i den vetenskapliga forskningens teori och metod.
Kursinnehåll
Som huvudämne i filosofie kandidatexeman (och med inriktning mot filosofie magisterexamen)

Delkurs 1. Examensarbete, 10 poäng

Innehåll
Den studerande utför en mindre undersökning inom fransk språkvetenskap respektive fransk litteraturveten-skap. Undersökningen redovisas i form av en uppsats om ca 20-25 sidor. Den språkliga formen skall vara vårdad. Såväl innehållsmässigt som formellt skall upp-satsen uppfylla elementära vetenskapliga krav.

Undervisning
Undervisningen ges dels i form av seminarier, dels i form av enskild handledning.

Examination
Examinationen utgöres av examensarbetet som ventile-ras vid ett seminarium, 10 poäng.

Delkurs 2. Språkfärdighet, 3 poäng

Innehåll
Översättning från svenska till franska med fraseologi och vokabulär. I anslutning härtill behandlas olika grammatiska problem.

Undervisning
Lektionsundervisning.

Examination
Skriftligt översättningsprov till franska, 3 poäng

Delkurs 3. Grammatisk fördjupning, 2 poäng

Innehåll
Ett fördjupat och systematiskt studium av några centra-la avsnitt av den franska grammatiken med tonvikt på ett modernt språkvetenskapligt synsätt.

Undervisning
Lektionsundervisning med aktiv närvaro (examinatori-er).

Examination
Muntligt och/eller skriftligt prov, 2 poäng.

Delkurs 4. Franskspråkig litteratur med litteratur-historia, 5 poäng

Innehåll
Studium av representativa franskspråkiga verk från tidigare sekel men i synnerhet 1900-talet med littera-turhistorisk översikt samt en serie litteraturkritiska artiklar.

Undervisning
Gruppundervisning med aktiv närvaro (examinatorier). Fullgörande av muntliga och skriftliga uppgifter.

Examination
Muntligt och/eller skriftligt prov.

Som annat än huvudämne i filosofie kandidatexamen

Delkurs 5. Specialarbete, 5 poäng

Innehåll
I princip samma föreskrifter som för examensarbete 10 poäng under 2.1, men uppsatsen behöver bara omfatta 15-20 sidor och undersökningsmålet görs mera begrän-sat.

Undervisning
Som Delkurs 1 under 2.1.
Examination
Som i delkurs 1 under 2.1 (ger 5 poäng).

Delkurs 6. Översättning och grammatik, 5 poäng

Innehåll Som i delkurs 2 och 3 under 2.1

Undervisning Som i delkurs 2 och 3 under 2.1

Examination
Skriftligt översättningsprov till franska, 3 poäng
Muntligt och/eller skriftligt prov i fransk grammatik 2 poäng

Delkurs 7. Franskspråkig litteratur med litteratur-historia, 5 poäng.

Innehåll, undervisning och examination: Som i Delkurs 2 under 2.1.

Delkurs 8. Det moderna Frankrike, 5 poäng.

Innehåll
Böcker/texter som behandlar sociala, politiska, ekono-miska och kulturella förhållanden i Frankrike efter 1945.

Undervisning
Gruppundervisning.

Examination
Muntliga uppgifter, 3 poäng; skriftligt prov, 2 poäng.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning. Närvaro vid undervisning som bedrivs som examinato-rier och som ger poäng är i princip obligatorisk.
Examination
Kunskaper och färdigheter prövas (a) i samband med undervisningen, (b) som avslutning på kursavsnitt och (c) i muntlig sluttentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Franska 1 samt genomgången Franska 2 med minst 10 p godkända, vari språkfärdighetsprovet skall ingå (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 3
French 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFRC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       FRA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1998-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.