Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRB01
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha för-djupat sina grammatiska insikter och vidare befäst sin språkfärdighet i olika sammanhang i tal och skrift samt sin förmåga att känna igen, bedöma och förklara avvi-kelser från den språkliga normen. Den studerande skall ha förvärvat grundläggande kunskaper i franska språ-kets utveckling.

Den studerande skall ha fördjupat sina kunskaper om franskspråkig litteratur från olika epoker. Den

studerande skall ha utvecklat sin förmåga att diskutera litteratur, kultur och samhällsförhållanden.
Kursinnehåll
Skriftlig språkfärdighet, 5 poäng
Fransk språkhistoria och språkvetenskap, 2 poäng
Textstudier, 5 poäng
Litteraturhistoria, 3 poäng
Kulturstudier och konversation, 3 poäng
Muntlig sluttentamen, 2 poäng
Skriftlig språkfärdighet, 5 poäng

Mål
Den studerande skall ha uppnått större säkerhet i frans-kans skriftliga behandling och kunna eliminera återkommande grammatiska feltyper. Dessutom skall hon/han kunna redogöra för systematiska grammatiska skillnader mellan franskan och svenskan.

Innehåll
Fördjupade studier i fransk grammatik med tillämp-ningsövningar, övningar i skriftlig framställning, över-sättning, fri produktion, fraseologi, synonymik mm.

Undervisning
Lektionsundervisning i grammatik med översättning. Övningar i uppsatsskrivning och resumé.

Examination
Skriftligt språkfärdighetsprov och prov i resumé/-uppsatsskrivning.

Poängfördelning
Språkfärdighetsprov, 3 poäng; prov i resumé/-uppsatsskrivning, 2 poäng.

Fransk språkhistoria och språkvetenskap, 2 poäng

Mål
Den studerande skall ha förvärvat förståelse för frans-kans historia, inte minst dess släktskap med latinet och de germanska språken samt vara orienterad om vilka icke-franska språk som talas i Frankrike. Hon/han skall också ha stiftat bekantskap med några grund-läggande språkvetenskapliga begrepp.

Innehåll
En översiktlig framställning av det franska språkets historia i och utanför Frankrike. Studium av fornfransk text. Genomgång av grundläggande språkventenskapli-ga termer och deras tillämpning.

Undervisning
Lektionsundervisning i språkhistoria och språkveten-skap.

Examination
Skriftligt prov i språkhistoria och språkvetenskap.
.

Poängfördelning
Prov i språkhistoria och språkvetenskap, 2 poäng.

Textstudier, 5 poäng

Mål
I samband med läsning och diskussion av skönlitteratur skall den studerande även ha fördjupat sin kännedom om fransk litteratur, vidgat sitt ordförråd och befäst sin praktiska språkfärdighet.

Innehåll
Studium av ca 2000 sidor skönlitteratur från 1800- och 1900-talet. Kortare texter ur 1600- och 1700-talslitteraturen ska också ingå i textkursen. Minst en femtedel av textmassan läses intensivt. Texterna stude-ras från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. I anslutning till textstudier bedrivs övningar i fri skriftlig produktion.

Undervisning
Lektionsundervisning och gruppdiskussioner i samband med textgenomgång.

Examination
Lektionerna är examinatorier.

Poängfördelning
Godkända prestationer under examinatorierna och fullgjorda uppgifter, 5 poäng.

Litteraturhistoria, 3 poäng

Mål
Den studerande skall ha fått kännedom om de viktigas-te strömningarna och de mest betydande författarna inom den franska litteraturhistorien under 1600-, 1700- och 1800-talet.

Innehåll
Studium av 1600-, 1700- och 1800-talets litteratur-historia.

Undervisning
Föreläsningar samt mindre grupparbeten och presenta-tioner av några författares verk.

Examination
Skriftligt prov i litteraturhistoria.

Poängfördelning
Skriftligt prov, 3 poäng

Kulturstudier 2 och konversation, 3 poäng

Mål
Den studerande skall ha inhämtat goda kunskaper rörande samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike samt i några fransktalande länder.

Innehåll
Studium av texter om Frankrike efter 1945 samt själv-ständiga arbeten om några fransktalande länder.

Undervisning
Gruppdiskussioner under lärares ledning samt presenta-tion av grupparbeten.

Examination
Fortlöpande examination i samband med undervisning.

Poängfördelning
Gruppdiskussioner och grupparbeten, 3 poäng

Muntlig sluttentamen, 2 poäng

I muntlig sluttentamen, som försiggår på franska, prö-vas dels muntlig språkfärdighet, vokabulär och fraseo-logi, dels kunskaperna i fransk litteratur,
främst genom redovisning av innehållet i de lästa ver-ken. Ca 500 sidor skönlitteratur skall redovisas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen meddelas i enlighet med vad som an-ges för olika avsnitt. Närvaro vid lektioner och grupp-övningar, vilka bedrivs som examinatorier och är po-änggivande, är obligatorisk.
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs. Prov an-ordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Franska 1 med minst 10 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 2
French 2
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFRB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       FRA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1998-11-24 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.