Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fransk grammatik och text, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRA12
Mål
Kursens syfte är att de studerande skall inhämta grundläggande kunskaper i fransk grammatik, i första hand genom studium av autentiska texter av varierande slag. Sambandet mellan text och grammatik betonas. Genom tillämpningsövningar utvecklar de studerande även sin förmåga att översätta till och från det främmande språket.
Kursinnehåll
I kursen studeras ett antal texter av olika slag. Med utgångspunkt i texterna behandlas olika grammatiska moment, som därefter belyses ytterligare med hjälp av tillämpningsövningar.
Undervisning/Arbetsformer
Lektioner med diskussioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftligt prov i fransk grammatik.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B alt Fr steg 3.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fransk grammatik och text
French Grammar and Caption
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HFRA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FRA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2007-11-15.