Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Film och litteratur av franskspråkiga kvinnor, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRA11
Mål
Genom kursen skall de studerande förvärva en inblick i franskspråkig film och litteratur av kvinnliga filmskapare och författare från 1900-talet och förhållandet mellan film och litteratur. De studerande skall efter genomgången kurs ha kännedom om analysmodeller för dessa båda medier samt om för ämnet väsentlig vokabulär och språkliga strukturer. De studerande ska dessutom diskutera frågor om genus och kanon.
Kursinnehåll
I kursen studeras ett antal franskspråkiga filmer och litterära texter av kvinnliga filmskapare och författare. Verken sätts in i sitt historiska sammanhang och deras tematiska såväl som formella aspekter undersöks. Kursen ges på franska och språket ses både som verktyg och ett mål i sig.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, filmvisningar och seminarier.
Examination
Examination är fortlöpande genom muntliga och skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B alt Fr steg 3.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Film och litteratur av franskspråkiga kvinnor
Film and Literature by Francophone Women
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HFRA11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FRA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-06-15.