Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
På väg till Frankrike ..., 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRA10
Mål
Genom kursen skall de studerande få inblick i och förståelse för det aktuella Frankrike. Syftet med kursen är att de studerande skall förvärva relevanta kunskaper i språk och kultur inför studier eller arbete i landet.
Kursinnehåll
I kursen studeras Frankrikes kultur och samhällsutveckling sedan sexiotalet. Fokus ligger på aktuella politiska och kulturella frågor. Utbildningssystemet diskuteras och analyseras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Vid seminarierna krävs aktivt deltagande.
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
SvB/Sv2 B + lägst Fr C-språk kurs B alt Fr steg 3
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
På väg till Frankrike ...
En Route to France
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HFRA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FRA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2004-11-24 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.