Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRA08
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha goda kunskaper om grammatiska och fonetiska grundbegrepp och behärska dessas terminologi, dels för att kunna känna igen och förklara avvikelser från den språkliga normen, dels för att kunna använda grammatikor och andra referensverk. Dessa kunskaper skall också kunna tjäna som underlag för eventuella vidare studier. Den studerande skall även kunna utnyttja ett biblioteks resurser.
Den studerande skall vara medveten om och kunna redogöra för systematiska, grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan franskan och svenskan och även vara medveten om andra källor till fel och avvikelser hos inlärare.

Den studerande skall med ett gott ordförråd och utan att göra systematiska uttals- och grammatikfel kunna uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i olika sammanhang. Den studerande skall efter att ha inhämtat grundläggande kunskaper om franskspråkig, främst fransk, litteratur kunna analysera och diskutera sådan litteratur.

Den studerande skall ha grundläggande kunskaper om främst fransk samhällsstruktur samt om vardagsliv i Frankrike, med viss inblick i några inom- och utomeuropeiska franskspråkiga länders förhållanden.
Kursinnehåll
Uttal och fransk fonetik, 2 poäng
Fransk grammatik, 6 poäng
Litterär textkurs A, 4 poäng
Litterär textkurs B och litteraturhistoria, 3 poäng
Realia och konversation med sakprosa, 5 poäng
Uttal och fransk fonetik, 2 poäng

Mål
Den studerande skall ha inhämtat fonetiska grundbegrepp och behärska nödvändig terminologi samt vara medveten om och kunna redogöra för systematiska, fonologiska likheter och skillnader mellan franskan och svenskan.

Innehåll
Systematisk genomgång av franskans ljudsystem och intonationsmönster. Uttalsanalys och träning.

Undervisning
Lektionsundervisning. Uttalsanalys och träning i inlärningsstudio. Hörövningar i IS-studio.

Examination
Skriftligt prov i fransk fonetik. Muntligt prov i uttal och intonation.

Poängfördelning
Prov i fransk fonetik, 1 poäng
Uttalsprov, 1 poäng
Fransk grammatik, 6 poäng

Mål
Den studerande skall ha inhämtat grammatiska grundbegrepp och behärska behövlig terminologi samt vara medveten om och kunna redogöra för systematiska grammatiska skillnader och likheter mellan franskan och svenskan. Den studerande skall med ett gott ordförråd och utan att göra elementära grammatikfel kunna översätta enklare texter och uttrycka sig skriftligt i olika sammanhang.

Innehåll
Repetition av grammatiska grundbegrepp. Systematisk genomgång av fransk grammatik med tillämpningsövningar i översättning. Fraseologi och synonymik.

Undervisning
Systematisk genomgång av den franska grammatiken med hjälp av tillämpningsövningar i form av lektionsundervisning.

Examination
Språkfärdighetsprov: skriftligt prov i ordkunskap och grammatik.

Poängfördelning
Skriftligt språkfärdighetsprov, 5 poäng
Aktivt deltagande i grammatikundervisningen,1 poäng
Litterär textkurs A, 4 poäng

Mål
Den studerande skall på ett djupgående sätt ha stiftat bekantskap med modern litterär text och samtidigt, på induktiv väg, ökat sin språkfärdighet i ordkunskap och grammatik.

Innehåll
Läsning av ca 1000 sidor litterär text från 1900-talet. Intensiv läsning av minst en fjärdedel av textmassan. Samtalsövningar.

Undervisning
Lektionsundervisning och gruppdiskussioner i samband med textgenomgången.

Examination
Lektionerna är examinatorier, dvs muntlig och skriftlig examination sker fortlöpande.

Poängfördelning
Godkända prestationer under examinatorierna, 4 poäng.
Litterär textkurs B och litteraturhistoria, 3 poäng

Mål
Den studerande skall ha fått kännedom om de viktigaste strömningarna inom den franska litteraturhistorien under 1900-talet och om betydande 1900-talsverk inom den franskspråkiga litteraturen samt fått en viss inblick i litterär textkommentar.

Innehåll
Studium av 1900-talets litteraturhistoria, samt läsning av ca 500 sidor litterär text från samma sekel.

Undervisning
Föreläsningar (litteraturhistoria) och examinatorier (de litterära verken).

Examination
Skriftligt prov (litteraturhistoria) och fortlöpande under lektionerna.

Poängfördelning
Skriftligt prov samt examinatorier, 3 poäng
Kulturstudier 1 och konversation med sakprosa, 5 poäng

Mål
Den studerande skall ha inhämtat grundläggande kunskaper rörande historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike, samt förvärvat förmågan att samtala om dessa frågor på franska.

Innehåll
Läsning av texter, även aktuella tidningstexter, rörande kultur- och samhällsförhållanden.

Undervisning
Föreläsningar samt gruppdiskussioner under lärares ledning.

Examination
Skriftligt prov i samband med föreläsningarna. Fortlöpande examination under gruppdiskussionerna.

Poängfördelning
Skriftligt prov i realia, 3 poäng
Konversation, 2 poäng
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen meddelas i enlighet med vad som anges för olika avsnitt. Närvaro vid lektioner och gruppövningar, vilka bedrivs som examinatorier och är poänggivande, är obligatorisk.
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs. Prov anordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.2 (Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B alt Fr steg 3)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 1
French 1
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFRA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FRA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1998-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.