Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska i näringslivet, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde
  Kurskod   HFRA06
Mål
Ekonomins internationalisering, den europeiska integrationen och de fransktalande ländernas betydelse för Sveriges utrikeshandel och investeringar utgör bakgrunden till denna kurs.
Kursen syftar till att vara en kurs i fackspråk och en introduktion till affärsvärldens kultur och till den ekonomiska och sociala verkligheten i Frankrike.
Kursinnehåll
Ekonomi, 5 poäng
Föreläsningar om ekonomiska , politiska och sociala förändringar i Frankrike. Studium av ekonomins olika sektorer samt utrikeshandel. Företagsamhet. Seminarier om fransk ledarstil och anställningsförhållanden. Gruppdiskussioner om aktuella artiklar och nyheter. Visning av aktuella dokument om näringsliv i Frankrike. Seminarier om hur man skriver affärsbrev och arbetsansökningar.

Språk, 3 poäng
Ingående genomgång av den franska formläran och syntaxen, som gås igenom med tillämpningsövningar.

Grupparbete, 2 poäng
Grupper koncentrerar sig på ett ämne som skall syfta till att fördjupa/komplettera. Arbeten redovisas muntligt inför klassen och följs av diskussion
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, muntliga och skriftliga redovisningar.
Examination
På alla kurser krävs 80% närvaro med aktivt deltagande. Muntliga och skriftliga övningar bedöms av lärarna (examinatorium). Delkurserna ekonomi och språkfärdighet avslutas dessutom med mindre skriftliga prov. Grupparbete examineras med tonvikt på presentationen.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två ytterligare två extra tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.2 (Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska i näringslivet
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFRA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FRA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1996-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.