Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 4 med inriktning mot företagsstyrning, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖD08
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig ökad kunskap om olika perspektiv på och konkreta uttryck för styrning. Vidare är avsikten att öka deltagarnas förmåga till självständig analys av styrproblem i en organisation/ett företag och att medverka i förändringsarbete av företagets organisatoriska och ekonomiska styrning. Denna magisterkurs avslutas med en uppsats.
Kursinnehåll
Företagsstyrning, 10 poäng
I kursen fokuseras på olika sätt att styra och informationsstödja verksamhet i privata såväl som offentliga organisationer. En viktig utgångspunkt är att behandla styrning i ett helhetsperspektiv genom att betona kopplingar till organisationens omvärldsförutsättningar, strategi, teknologi etc. Ambitionen är också att belysa styrningens individnära förutsättningar relaterade till motivation, engagemang, etc. Kursen behandlar såväl klassiska styrfrågor som val av styrfilosofi, organisationsstruktur och informationssystem som mera processorienterade synsätt med starkare tonvikt på feedback, inlärning och utveckling. I kursen belyses också styrproblematiken ur ett internationellt perspektiv, där bl a styrningen i mängkulturella organisationer lyfts fram. Mot denna bakgrund återfinns följande huvudavsnitt i kursen; styrning av olika organisatoriska enheter, processorienterad styrning (ABC, TQM, BPR, etc), ekonomiska informationsystem samt styrning av individer, kunskapsprocesser och styrning av offentlig verksamhet.

Uppsatsarbete, 10 poäng
Den studerande skall, enskilt eller i mindre grupper, välja, avgränsa och behandla ett uppsatsämne inom ämnesområdet. Som stöd för uppsatsarbetet ges en seminarieserie som omfattar dels ett antal arbetsseminarier, varvid de pågående uppsatsarbetena presenteras och diskuteras, och dels ett antal teori- och metodseminarier av mer allmän vetenskaplig karaktär.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarieövningar och handledning.
Examination
Den första delkursen examineras löpande under kursen i form av såväl skriftlig och muntlig tentamen som inlämningsuppgifter, praktikfall, mm.

Uppsatsen läggs fram och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien (aktivt deltagande vid minst 6 framläggningar).

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänt i Företagsekonomi 1, 20 poäng, Företagsekonomi 2, 20 poäng samt genomgången Företagsekonomi 3 med minst 15 poäng godkända. Dessutom fordras minst 40 godkända poäng i andra akademiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 4 med inriktning mot företagsstyrning
Business Administration 4
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFÖD08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       FÖA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 2001-01-15 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.