Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 4 med inriktning mot företagsstyrning, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFOD08
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Företagsekonomi 1, 20 poäng, Företagsekonomi 2, 20 poäng samt genomgången Företagsekonomi 3 med minst 15 poäng godkända. Dessutom fordras minst 40 godkända poäng i andra akademiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 4 med inriktning mot företagsstyrning
Business Administration 4
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr:   Kurskod: HFOD08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       FÖA   SA