Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 4 med inriktning mot strategi och internationellt företagande, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖD07
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig ökad kunskap om valet av strategier i internationellt företagande under olika marknads- och branschvillkor. Utifrån en fördjupning kring olika strategiska perspektiv fokuseras internationellt företagande, internationaliseringsfrågor och globaliseringen av företagens handlingsmiljöer. Denna magisterkurs avslutas med en uppsats.
Kursinnehåll
Strategi och internationellt företagande, 10 p
Internationellt företagande är i stora delar en tillämpning av andra företagsekonomiska och nationalekonomiska discipliner, inte minst företagsstrategi. Kursens första hälft är därför en fördjupning av detta område. Det studeras dels utifrån ett rationellt perspektiv där strategiutveckling betraktas som en process i tre steg; analys, formulering och implementering, där analysen av företagets miljö är utgångspunkten. Vidare behandlas företagsstrategi ur ett processuellt perspektiv, där den realiserade strategin ses som resultatet av ledande aktörers världsbild, värderingar, inlärnings- och förändringsförmåga.

Kursens andra del ägnas åt internationellt företagande, där det svenska näringslivets förutsättningar och globaliseringen av affärsmiljön bildar två naturliga utgångspunkter. I denna del behandlas handels- och direktinvesteringsteori med utgångspunkt i framväxten av internationella företag. Vidare studeras ledarskap och förnyelse i transnationella företag med fokus på internationaliseringsstrategier och globalisering som utvecklingsförlopp.

Uppsatsarbete, 10 poäng
Den studerande skall, enskilt eller i mindre grupper, välja, avgränsa och behandla ett uppsatsämne inom ämnesområdet. Som stöd för uppsatsarbetet ges en seminarieserie som omfattar dels ett antal arbetsseminarier,varvid de pågående uppsatsarbetena presenteras och diskuteras, och dels ett antal teori- och metodseminarier av mer allmän vetenskaplig karaktär.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarieövningar och handledning.
Examination
Den första delkursen examineras löpande under kursen i form av såväl skriftlig och muntlig tentamen som lämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänt i Företagsekonomi 1, 20 poäng, Företagsekonomi 2, 20 poäng samt genomgången Företagsekonomi 3 med minst 15 poäng godkända. Dessutom fordras minst 40 godkända poäng i andra akademiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 4 med inriktning mot strategi och internationellt företagande
Business Administration 4
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFÖD07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       FÖA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 2001-01-10 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.