Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Integrerat miljöarbete i företag och organisationer, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap - MXA
Ämnesområde
  Kurskod   HFMXC2
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall:
- fördjupa sin kunskap om företags och organisationers arbete med miljöfrågor på det förebyggande och strategiska planet
- kunna utforma och genomföra utredningar
- kunna specificera miljömål
- kunna ge förslag till förändringar i syfte att förbättra företagets/organisationens miljöprestanda.
Kursinnehåll
Kursen innefattar principer för miljöledningssystem för ett företag eller en organisation enligt etablerade metoder och system. Vidare behandlas miljörevision och indikatorer för miljöprestanda, principer för koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Kursen belyser dessutom upprättande av miljörapporter till myndigheter samt för miljöredovisning.
Undervisning/Arbetsformer
Pedagogiken som används kan definieras som en projekt- och problemorienterad arbetsform där de studerandes eget kunskapssökande och kunskapskritiska arbete är i centrum. Detta innefattar arbete i basgrupp, portföljreflektioner, föreläsningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten och dels genom bedömning av aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier och övriga praktiska moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Minst 70 akademiska poäng godkända, varav minst 40 poäng godkända i relevanta ämnen (t ex miljövetenskap, juridik eller ekonomi) eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Integrerat miljöarbete i företag och organisationer
Integrated Environmental Management in Corporations
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HFMXC2      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       MXA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-05-05