Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att mäta miljöföroreningar, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap - MXA
Ämnesområde
  Kurskod   HFMXC1
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall:
- fördjupa sina kunskaper om metoder för att mäta miljöföroreningar
- tillägna sig fördjupade färdigheter i kemisk, biologisk och fysikalisk analysteknik inom miljöområdet
- fördjupa sig i teknikerna för att rena utsläpp av miljöföroreningar samt för hantering av avfall.
Kursinnehåll
Kursen innefattar biologisk och kemisk provtagningsmetodik, liksom fördjupade studier i biologiska, kemiska och fysikaliska analysmetoder inom miljöområdet. De teoretiska principerna bakom dessa utgör grunden för en förståelse av analysteknikens möjligheter och begränsningar. Kursen innehåller också en fördjupning i reningstekniker för luft, mark och vatten. Slutligen behandlas grunderna i kvalitetssäkring och ackreditering av laboratorier.
Undervisning/Arbetsformer
Pedagogiken som används kan definieras som en projekt- och problemorienterad arbetsform där de studerandes eget kunskapssökande och kunskapskritiska arbete är i centrum. Detta innefattar arbete i basgrupp, portföljreflektioner, föreläsningar, seminarier och laborationer.
Examination
Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten och dels genom bedömning av aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier, laboratoriearbeten och övriga praktiska moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Minst 70 akademiska poäng godkända, varav minst 40 poäng godkända i ett relevant ämne (t ex miljövetenskap, kemi eller biologi) eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att mäta miljöföroreningar
Measuring Environmental Pollution
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HFMXC1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       MXA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-05-05