Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Huvudströmningar i kontinental idétradition, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Praktisk filosofi - PFA
Ämnesområde
  Kurskod   HFIA02
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva en orientering om tankeriktningar som varit dominerande i tysk och fransk idétradition under de senaste hundra åren samt att direkt bekanta sig med några av de skrifter som varit betydelsefulla för att forma denna tradition.
Kursinnehåll
Kursen behandlar fenomentologi, existentialism, Marxtolkningar, hermenuatik samt strukturalism. Vissa föregångare och efterföljare behandlas även, likaså de kopplingar som finns mellan de olika riktningarna.
Undervisning/Arbetsformer
Översiktliga beskrivningar ges i föreläsningar; detaljstudier av särskilda texter görs i seminarier
Examination
Examination sker genom hemskrivning i uppsatsform.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två exta tillfällen, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Huvudströmningar i kontinental idétradition
Main Curents in Continental Philosophy
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 88/02-41   Kurskod: HFIA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Praktisk filosofi - PFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PFA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2002-09-30