Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Realism och relativism, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   HFIA01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva dels en systematisk blick över hur konflikten mellan realismen och dess utmanare ter sig i ett modernt perspektiv, dels inblick i de argument med vilka de kritiska positionerna byggs upp.
Kursinnehåll
Kursen behandlar moderna varianter av konflikter mellan realism och realismkritiska förhållningssätt. Sammanhållande är frågor om rationalitetens innebörd. Utgångspunkter för fördjupningar är till exempel instrumentalism, moralisk relativism, konstruktivism och postmodernism.

Undervisning/Arbetsformer
Översiktlig problematik behandlas i föreläsningar; specifik argumentation analyseras i seminarier.
Examination
Examination sker genom hemskrivning i uppsatsform.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Realism och relativism
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HFIA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       TFA   HU