Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomi och miljö, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖX04
Mål
Kursens syfte är att den studerande mot bakgrund av nationalekonomisk och företagsekonomisk teori ska tillägna sig grundläggande kunskaper om sambanden mellan ekonomi och miljö:

- hur ekonomiska förhållanden orsakar miljöproblem,
- på vilket sätt miljöproblem är samhällsekonomiskt problem,
- vilka ekonomisk-politiska styrmedel som kan användas och
- hur företag påverkas och utvecklar strategier för miljöanpassning.
Kursinnehåll
Ekonomi och företagande skapar miljöproblem men kan samtidigt bidra till att lösa miljöproblem. I vilken utsträckning det ena överväger det andra beror på de förutsättningar som gäller för produktionen och konsumtionen. Förutsättningarna är emellertid svårfångade eftersom individer, ekonomi, företagande och miljö samspelar inom de ramar som själva samspelet ger.
I kursen fokuseras ekonomin som en del av miljön och analysmetoder som nationalekonomisk och företagsekonomisk teori presenteras och används i detta sammanhang. Miljöstrategi samt ledarskap, resursallokering i en marknadsekonomi, de allmänna tillgångarnas tragedi, privata rättigheter, välfärdsbegreppet och välfärdsteori, ekonomiska styrmedel, tillväxt och samhällsekonomiska kalkyler med betoning på miljö studeras. Ett projektarbete där ett faktiskt miljöproblem analyseras ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, seminarier och ett projektarbete som genomförs i grupp eller enskilt.
Examination
Examinationen sker dels skriftligt i form av inlämningsuppgifter och projektarbete, dels muntligt i seminarieform.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomi och miljö
Economics and Environment
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HFÖX04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FÖA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-12-18.