Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 4 med inriktning mot redovisning, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖD09
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper i externredovisning. Fördjupningen görs dels med avseende på hur den nationella redovisningens utformning är beroende av, och dess förhållande till, den internationella kontexten, dels med avseende på hur externredovisningens funktion som informationskälla påverkas av nationella och internationella redovisningslagar och rekommendationer. Vidare skall den studerande fördjupa sin förmåga till självständig analys av olika redovisningsproblematiker i nationell och internationell kontext.
Kursinnehåll
Internationell redovisning, 5 poäng
I delkursen fokuseras den harmoniseringsprocess som pågår gällande extern redovisning. Normerande organ som IASB, FASB och EU är viktiga aktörer i harmoniseringsprocessen. Å ena sidan måste redovisningen passa den nationella kontexten, å andra sidan måste den också vara internationellt användbar. Dessa dubbla krav på redovisningen ställer stora krav på utvecklingen av modeller och regler för redovisningen. Fr o m 2005 måste alla publika företag inom EU använda sig av IASB:s redovisningsregler. Detta kommer att innebära nya villkor för redovisningen inom alla medlemsstater inom EU. Multinationella företag måste också kunna hantera redovisnings- och kontextolikheter i konsolideringsprocessen rörande sin finansiella rapportering, vilket också behandlas i kursen.

Avancerad externredovisning med juridiskt perspektiv, 5 poäng
Externredovisningens funktion som informationskälla för investerare och andra intressenter kring företaget har kommit mer i fokus under de senaste åren. Exempelvis Enronskandalen, som orsakade intressenterna stora ekonomiska förluster, innebar en ökad fokusering på externredovisningens juridiska dimension. Hur nationella och internationella redovisningslagar och rekommendationer skall tolkas är en viktig frågeställning för producenter av extern redovisning. Delkursen innebär att de studerande skall kunna lösa olika teoretiska och praktiska frågeställningar inom externredovisning med hänsyn till den reglering som finns av den externa redovisningen.

Uppsatsarbete, 10 poäng
Syftet är att uppsatsarbetet skall leda till fördjupade kunskaper inom valt ämnesområde, samt att den studerande skall utveckla sin förmåga att självständigt avgränsa och behandla en relevant frågeställning utifrån relevanta teorier, ett vetenskapligt förhållningssätt samt med hjälp av vetenskapliga metoder. Som stöd för uppsatsarbetet ges en seminarieserie som omfattar dels ett antal arbetsseminarier, varvid de pågående uppsatsarbetena presenteras och diskuteras, och dels ett antal teori- och metodseminarier av mer allmän vetenskaplig karaktär.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisning ges i samarbete mellan jurister inom redovisningsrätt och företagsekonomer.
Examination
De två första delkurserna examineras via skriftliga tentamina. Under dessa delkurser förekommer dessutom obligatoriska inslag som inlämningsuppgifter och praktikfall m m. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien (aktivt deltagande på minst 6 uppsatsframläggningar).

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Företagsekonomi 1, 20 p och Företagsekonomi 2, 20 p samt genomgången Företagsekonomi 3 med minst 15 p godkända. Dessutom fordras minst 40 godkända poäng i andra akademiska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 4 med inriktning mot redovisning
Business Administration 4, Financial Accounting - advanced course
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: HFÖD09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       FÖA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 2004-03-29 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.