Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap och förändringsarbete, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖC14
Mål
Den studerande skall efter genomgången kurs
- ha utvecklat ett språk för att beskriva och diskutera ledarskap,
- kunna identifiera och analysera hur ledarskap uttrycks i olika sammanhang,
- ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till ledarskap och hur det utövas i olika situationer,
- vara förberedd på att kunna agera som ledare i en framtida yrkesroll, och
- kunna vara delprojektledare i praktiskt förändringsarbete.
Kursinnehåll
I kursen ses ledarskap som en företeelse som finns överallt, och ledarskap handlar i hög grad om förhållningssätt och medvetenhet. Förändringar är en speciell situation som ställer höga krav på ledarens sätt att agera, på dennes medvetenhet om och förståelse för det egna och andras agerande.

Inledningsvis analyseras relevanta teorier och begrepp varefter dessa tillämpas. Vidare studeras aktivt förändringsarbete både på en praktisk tillämpad nivå och på en mera reflekterande nivå. Kursen behandlar i huvudsak följande områden
- ledarskap och grupp - ledarskapets betydelse för och påverkan på gruppdynamiken i organisationer.
- ledarskap och kommunikation - att leda samtal med fokus på presentation och dramaturgi.
- ledarskap och förändring - att bereda väg för och leda förändringsprocesser i organisationer.
- ledarskap som social konstruktion och genus.
- ledarskap i krissituationer där ledarskap i konflikt-, kris- och stressituationer analyseras.
Undervisning/Arbetsformer
Grundtanken är att tillämpa problem- och upplevelseorienterad pedagogik. Det betyder att den studerande kommer att använda egna erfarenheter som utgångspunkt för att formulera problem och analysera dessa inom ramen för kursen. Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Ett internat ingår.
Examination
Kursen examineras genom gruppuppgifter och individuella uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi 1, 20 poäng, dels genomgången Företagsekonomi 2 med minst 15 poäng godkända, inkl delkursen Samhällsvetenskaplig metod (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap och förändringsarbete
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HFÖC14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       FÖA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-11-08.