Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsfinansiering och företagsvärdering, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖC12
Mål
De studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om företagsfinansiering och företagsvärdering med utgångspunkt i studier av hela utvecklingsfasen för företag, från första kapitaltillskott från sk affärsänglar eller "seed capital" till utköp från börsen och "private equity". Tyngdpunkten ligger på företagsvärdering och aktiemarknaden, som också är en naturlig slutstation för många företag, även om vi idag ser en växande "private equity"- aktivitet. De studerade skall också tillägna sig förmåga att analysera olika företagspecifika situationer och utifrån sådana analyser kunna tillämpa och använda olika principer och modeller för finansiering och värdering av företag och aktier.

Kursinnehåll
Frånsett de företag som ofta kallas levebrödsföretag, ofta mindre familjeföretag, krävs kapitaltillskott för företags tillväxt och utveckling. Kursen inriktas mot företagsfinansiering i företagets alla utvecklingsfaser. Detta innebär att följande delområden kan identifieras:
Riskkapital och riskkapitalmarknaden. Denna del fokuserar hur den svenska riskkapitalmarknaden fungerar och bl a behandlas frågor som: Hur värderar riskkapitalister helt unga företag? På vilka sätt bidrar riskkapitalister till portföljföretagen? Hur struktureras avtalen?. En betydelsefull del härav är att den studerande tillägnar sig goda kunskaper om hur sk "investment managers" i riskkapitalbolag arbetar. En diskussion kring alternativa finansieringsformer förs också, även om fokus ligger på riskkapitalbolag och deras finansieringsformer.

Aktievärdering och aktiemarknaden. I denna del behandlas de väsentligaste modellerna vid värdering av aktier och företag. De olika modellerna skall teoretiskt ge ett företags verkliga värde, men är det intressant vid spekulationer på aktiemarknaden? Av stor vikt är därför förståelse av modellerna och kunskaper om vad som avgör i vilka situationer de olika modellerna kan och bör användas. Denna del inriktas mot börsnoterade företag varför speciell uppmärksamhet ägnas hur aktiemarknaden fungerar. Här behandlas vilka andra faktorer än värderingsresultatet som styr utvecklingen av en akties värdering och aktiemarknaden. Vidare diskuteras aktiemarknaden, s.k. "börskrascher" och "börsbubblor" samt de psykologiska faktorer som påverkar aktievärdering och börshandel. Vidare behandlas aktiemarknadsnoteringen från företagens perspektiv: dvs vad innebär det för ett företag att vara marknadsnoterat med avseende på juridiska och etiska krav.

Finansiering av mogna företag. De två första delarna fångar upp finansieringsmarknaden för unga, växande företag fram till aktiemarknaden. Denna del inriktas mot mogna och större företag. Här fokuseras de s.k. "private equity"-företagen och deras aktiviteter och företeelser som s.k. "Management buy-out", utköp av företag från aktiemarknaden, refinansieringsstrategier o.s.v.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, praktikfall och gästföreläsningar.

Examination
Kursen examineras dels genom en skriftlig och enskild tentamen dels genom obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi 1, 20 poäng, samt genomgången Företagsekonomi 2 med minst 15 poäng godkända, inkl delkursen Samhällsvetenskaplig metod (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsfinansiering och företagsvärdering
Corporate Finance and Valuation
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 255/02-41   Kurskod: HFÖC12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       FÖA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-05-03.