Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 mot logistik
, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖC11
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper avseende företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning samt att tillämpa den vunna kunskapen på aktuella problem. Dessutom syftar kursen till att vidareutveckla förmågan till kritisk analys avseende ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.
Kursinnehåll
Logistik, 10 poäng
Delkursen syftar till att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper om vad logistik innebär och om logistiskens betydelse i dagens näringsliv. Vidare ska den studerande utveckla en färdighet i att kartlägga och analysera processer och flöden ur ett logistikperspektiv.

Logistik handlar om att utveckla, styra och kontrollera material- och produktionsflöden i företag och organisationer. Kursen inleds med beskrivning av grundläggande logistiska funktioner och aktiviteter. Ett antal logistiska förändrings- och analysverktyg introduceras sedan, varefter dessa används i ett större praktikfall. Fördjupningar görs sedan i några områden av logistiken, t ex distributionsstrategier och Supply Chain Management, som innebär att man betraktar flöden i kedjor av företag, från råvara till slutkund. I senare delen av kursen genomförs också ett kartläggnings- och analysprojekt på ett företag.

Uppsatsarbete, 10 poäng
Företagsekonomi 3 avslutas med ett uppsatsarbete. Detta omfattar dels ett självständigt läsmoment, dels ett uppsatsarbete. Inriktningen på läsmomentet kommer att anpassas efter inriktningen på uppsatsen.

Uppsatsen syftar till att den studerande skal vidareutveckla sin förmåga att med ämnesmässig, vetenskapsteoretisk och metodisk fördjupning som utgångspunkt, självständigt formulera, bearbeta och analysera/tolka en för ämnesområdet relevant frågeställning.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar. Större praktikfall som genomförs som grupparbete, med redovisnings- och diskussionsseminarier. Kartläggnings- och analysprojekt som genomförs i grupper på olika företag.
Examination
Den första delkursen examineras genom skriftlig och muntlig avrapportering av praktikfallet, vidare genom skriftlig tentamen under kursens gång. Aktivt deltagande i seminarier. Skriftlig och muntlig avrapportering av projekt, såväl vid universitetet som på företaget, samt opposition på andras projekt.

Uppsatsen läggs fram och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i seminarieserien (aktivt deltagande på minst sex framläggningar).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagskonomi 1, 20 poäng, samt genomgången Företagsekonomi 2 med minst 15 poäng godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 mot logistik
Business Administration 3 - Logistics
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFÖC11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       FÖA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2003-01-27.