Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 mot redovisning, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖC10
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper avseende företagekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning samt att tillämpa den vunna kunskapen på aktuella problem. Dessutom syftar kursen till att vidareutveckla förmågan till kritisk analys avseende ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.
Kursinnehåll
Externredovisning, fördjupning, 5 poäng
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig ingående kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar samt få ingående kunskap om metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner. Den studerande skall också förvärva kunskaper om regler och metoder att genomföra revision.

Kursen omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer, från enskilda bolag till koncerner. I anslutning till detta behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr årsredovisningen. I denna del belyses också problem och metoder i anslutning till internationella transaktioner.

Redovisningsteori, 5 poäng
Den studerande skall förvärva redovisningsteoretiska kunskaper med vars hjälp den studerande kan förstå och utvärdera aktuell redovisningspraxis samt dels vidareutveckla redovisningen i företag och organisationer.

Den andra delen av kursen omfattar det teoretiska perspektivet på extern redovisning. Med teori anses i detta sammanhang en logiskt sammanhängande och empiriskt förankrad begreppsram. Inom externredovisningsområdet saknas emellertid idag en enda etablerad teori. Det redovisningsteoretiska fältet innehåller istället ett antal olika ansatser, vilka presenteras i kursen. Bland de redoviningsteoretiska begreppen läggs speciell tonvikt vid resultatbegreppet p g a dess betydelse i nutida analys av företag.

Uppsatsarbete, 10 poäng
Företagsekonomi 3 avslutas med ett uppsatsarbete. Detta omfattar dels ett självständigt läsmoment, dels ett uppsatsarbete. Inriktningen på läsmomentet kommer att anpassas efter inriktningen av uppsatsen.

Uppsatsen syftar till att den studerande skall vidareutveckla sin förmåga att med ämnesmässig, vetenskapsteoretisk och metodisk fördjupning som utgångspunkt, självständigt formulera, bearbeta och analysera/tolka en för ämnesområdet relevant frågeställning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar.
Examination
Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi 1, 20 p, samt genomgången Företagsekonomi 2 med minst 15 p godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 mot redovisning
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFÖC10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       FÖA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 2000-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.