Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖB02
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning, samt att tillämpa den vunna kunskapen på relevanta och aktuella problem. Vidare syftar kursen till att utveckla förmågan hos studenten att kritiskt analysera organisatoriska och ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.
Kursinnehåll
Management Control, 5 poäng
Delkursen syftar till att ge förtrogenhet med den ekonomiska styrningens möjligheter och begränsningar. Den ekonomiska styrningen behandlas därvidlag i ett sammanhang som omfattar bl a organisationers ansvarsstruktur, redovisningsinformationens betydelse samt samspelet mellan olika formaliserade styrinstrument. Detta sammanhang innefattar även finansiella restriktioner, strategiska överväganden och beteendeaspekter.

Finansiell planering, 5 poäng
Finansiell planering innefattar alla åtgärder som krävs med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet ska uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod. I kursen ingår att skaffa sig kunskap om ett företags finansiella strategi och styrmål, både på lång och kort sikt. Den studerande skall genom företagsanalys kritiskt kunna granska den information som erhålls ur externa rapporter samt bedöma bokslutspolitiska åtgärder och deras inverkan på periodresultat och självfinansieringsförmåga.

Organisationsstruktur och Management, 5 poäng
Delkursen innebär en fördjupning i organisationsteori och behandlar olika perspektiv på organisationer. Aktören, samhället och organisationen utgör i delkursen tre urskiljbara avsnitt som tillsammans skapar ett perspektiv att se på organisationer där begrepp som kultur, kognition och institution blir centrala.

Samhällsvetenskaplig metod, 5 poäng
Kursen är specifikt inriktad mot problemställningar med företagsekonomisk inriktning.
Kursen syftar till att deltagarna skall tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter utifrån såväl kvantitativa som kvalitativa metoder som kan användas i samband med empiriska undersökningar inom ämnet företagsekonomi. Kursen behandlar även frågor om utgångspunkterna och grunderna förbl a hur beslut om val av metod görs, utformning av undersökningsdesign, tekniker för datainsamling samt analysmetod. Kunskaperna tillämpas i ett projektarbete som formuleras med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtats i delkurserna Organisationsstruktur och/eller Management Control.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar.
Examination
Examination sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Företagsekonomi 1 med minst 15 p godkända. Följande delkurser måste ingå: intern-/externredovisning, organisationsteori marknadsföring, vardera 5 p eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 2
Business Administration 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFÖB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       FÖA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2000-12-18.