Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande företagsekonomi 2, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖA13
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om och förståelse för företagandets villkor med särskilt fokus på ekonomisk styrning och extern redovisning. Den studerande skall också utveckla kunskap om den företagsekonomiska begreppsapparaten, och tillägna sig grundläggande förståelse för företagsekonomiska metoder och tekniker, samt en grundläggande förmåga att analysera företagsekonomiska problem.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:

· De olika delar som ingår i företags verksamhet samt hur dessa
samverkar.
· Grundläggande teoribildningar inom intern och extern redovisning.
· Principer för olika typer av kostnadsberäkningar såsom
- produktkalkylering
- omkostnadskalkyler för kostnadsställen
- projektkalkyler
- sambandet mellan resultat, balansräkning och likviditet
· Företagets redovisning med betoning av
- principer för intern och extern redovisning
- periodiseringsproblem
- värderingsregler
- aktiebolagets vinstbeskattning och obeskattade reserver
- finansieringsanalys och kassaflödesanalys
- bokslutsfrågor och årsbokslut i aktiebolag
· Finansieringsfrågornas betydelse med avseende på
- kapitalstruktur (soliditet och skuldsättningsgrad)
- tillväxt (självfinansiering och/eller lånefinansiering)
- olika lönsamhetsmått (t ex Du Pont-modellen och hävstångsformeln)
- nyckeltalsanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och praktikfallsövningar.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen och praktikfallsövningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt genomgången Grundläggande Företagsekonomi 1 (el motsv)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande företagsekonomi 2
Basic Business Administration 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HFÖA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FÖA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-11-22.